Pracownicy Stowarzyszenia

grafika

Danuta Dawiec

mgr rehabilitacji ruchowej, specjalista fizjoterapii,

Certyfikowany terapeuta NDT – Bobath dzieci i niemowląt,

Hipoterapeuta

Kursy, szkolenia:

PNF podstawowy

kinesjology taping I, II, III w pediatrii

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Nauka czynności lokomocji

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi

Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi

Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci

Anna Majeran

mgr rehabilitacji ruchowej,
Certyfikowany terapeuta NDT – Bobath

Kursy, szkolenia:

PNF podstawowy

PNF skoliozy

PNF w wodzie

kinesjology taping

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi

Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band

Korekcja wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi

Neurorozwojowe usprawnienia dzieci w wybranych jednostkach klinicznych spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

grafika 2

Małgorzata Mordarska

fizjoterapeuta

Kursy, szkolenia:

PNF podstawowy

PNF skoliozy

PNF spastyczność

PNF w wodzie

kinesjology taping

Alicja Palka

mgr rehabilitacji ruchowej

Kursy, szkolenia:

PNF podstawowy

Neuroortopedyczna Plastyczność zależna od Aktywnośći (Moduł I i II)

Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy

Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy

grafika 3

Romana Przybytek

fizjoterapeuta

Kursy, szkolenia:

PNF podstawowy

PNF rozwijający

PNF pediatria

PNF skoliozy

PNF spastyczność

kinesjology taping I, II, III w pediatrii

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Nauka czynności lokomocji

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi

Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi

Terapia punktów spustowych

Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej

Cecylia Banach

Pedagog ze specjalnością:
Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Integracja sensoryczna, diagnoza i terapia dzieci
Terapia zajęciowa

Kursy, szkolenia:

Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia

Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem

EEG-Biofeedback I i II stopień

Sensoplastyka trener I stopnia

Kształtowanie kompenencji kluczowych

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej

Stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci

Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Jak pracować z dzieckiem autystycznym

Terapia ręki

Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

Autyzm – praca nad zachowaniami

grafika 4

Marta Szymańska

Kursy, szkolenia:

Aleksandra Kaptur

Pedagog ze specjalnością:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
Wychowanie fizyczne

Kursy, szkolenia:

Instruktor pływania

Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem

grafika 5

Maria
Wcisło-Wasilewska

Pedagog ze specjalnością:
pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika,
wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka,
pedagogika Montessori oraz pedagogika lecznicza Montessori,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa

Kursy, szkolenia:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Praca z dzieckiem autystycznym

Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie

EEG-Biofeedback I i II stopień

Sensoplastyka trener I stopnia

Jak pracować z dzieckiem autystycznym

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi

Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej

MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji

Psychologia dla nauczycieli

Psychologia pozytywna w edukacji

Dorota Olesiak

neurologopeda

Kursy, szkolenia:

MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji I stopień, II stopień

kinezjologia edukacyjna „ Brain Gym”®

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie

Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej

Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki.

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

Opóźniony rozwój mowy

Zaburzenia karmienia. Diagnoza neurologpedyczna

ETT-HNO Elastic therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders

EEG-Biofeedback I i II stopień

Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole

grafika 6

Maria Walczak

neurologopeda
4-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie neurologopedii z elementami tyflologopedii

Kursy, szkolenia:

Podstawowe zagadnienia terapii opartej na relacjach i zabawie w pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi – wprowadzenie do metody Growth through Play System

AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

EEG – Biofeedback I i II stopień

Makaton – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)

ETT-HNO Elastic therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders

Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych

Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka

Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

Terapia ręki I i II stopień

Damian Zelek

logopeda
pedagog ze specjalnością terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagog – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kursy, szkolenia:

SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslali obwodowej

grafika 7

ks. dr Jerzy Smoleń

psycholog
psychoonkolog

Kursy, szkolenia:

EEG – Biofeedback I i II stopień

Nowoczesne metody terapii w obliczu problemów społecznych XXI wieku

Warsztaty psychoonkologiczne

Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję?

Sztuka mówienia, głos i artykulacja w sytuacji występu publicznego; Sztuka wystąpień w radiu i telewizji.

Tomasz Ubik

psycholog, specjalizacja kliniczna

Kursy, szkolenia:

Przygotowanie pedagogizujące dla psychologów

EEG-Biofeedback I i II stopień

grafika 7

Tamara Judka-Kretschmer

opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Kursy, szkolenia:

Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie

Lidia Wołoszyn

pomoc nauczyciela

Kursy, szkolenia:

Instruktor rekreacji ruchowej specjalność: felinoterapia

Praca z uczniem z zaburzeniami -neurorozwojowymi (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) – kompetencje ogólne

Asystent nauczyciela przedszkola z elementami ICT

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zachowania trudne u osób z niepełnosprawnością intelektualną