logo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „PRZYSTAŃ” im. Jana Pawła II w Tymbarku

Powstanie stowarzyszenia poprzedzone było objęciem w roku 1995 – z inicjatywy miejscowej lekarki – pomocą rehabilitacyjną sześciorga dzieci niepełnosprawnych z terenu Tymbarku. Szybko jednak okazało się, że potrzebujących jest dużo więcej, zaczęły też z rehabilitacji korzystać dzieci spoza Tymbarku – na terenie powiatu limanowskiego nie było i do tej pory nie ma innego ośrodka specjalizującego się w usprawnianiu dzieci, prowadzeniu ich rehabilitacji w sposób kompleksowy i ciągły.
 
    W roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Prałata Józefa Leśniaka, zaczęto tworzyć ośrodek rehabilitacyjny, który w roku 1999 zajął pomieszczenia w nowowybudowanym budynku parafialnym, wtedy też zawiązano Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.
 
     Działalność ośrodka doskonaliła się z roku na rok – do chwili obecnej z jego pomocy skorzystało ponad 1000 małych pacjentów.
 
    Obecnie stałą opieką stowarzyszenia objętych jest ponad 100 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikami mięśni, artrogrypozą, zaburzeniami neurologicznymi – w tym ciężką, prowadzącą do degradacji funkcji mózgu padaczką, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania. Ale w ośrodku przyjmowane są też dzieci bez orzeczeń – to dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo–porodowego, zagrożone niepełnosprawnością (wcześniaki, dzieci z różnego rodzaju problemami okołoporodowymi), ale mające szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości pod warunkiem poddania ich rehabilitacji w wieku rozwojowym. W naszym ośrodku ponad 90% spośród tych dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem, udaje się przezwyciężyć zaburzenia wczesnodziecięce i osiągnąć poziom rozwoju adekwatny do wieku.
 
     W sumie w ośrodku rehabilitacyjnym realizujemy około 350 wizyt miesięcznie. Naszym pacjentom oferujemy – oprócz klasycznej rehabilitacji ruchowej – wspomaganie za pomocą metod terapii neurorozwojowejNDT-Bobath, proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego – PNF, kinesiotapingu, rehabilitacji w wodzie metodą Hallwick oraz PNF, zabiegów fizykoterapeutycznych. Prowadzimy również terapię neurologopedyczną (w tym naukę komunikacji alternatywnej metodą Makaton), terapię pedagogiczną w oparciu o pedagogikę Montessori, kinezjologię edukacyjną oraz integrację sensoryczną, a także wsparcie psychologiczne.
 
     W chwili obecnej ośrodek rehabilitacyjny użytkuje lokum w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola Samorządowego w Tymbarku, korzystając z osobnej klatki schodowej oraz windy (ufundowanej przez Bank Spółdzielczy w Limanowej).
 
    Ośrodek rehabilitacyjny funkcjonuje dzięki realizacji programu finansowanego ze środków PFRON-u – z tych pieniędzy regulowane są płace pracowników. Pozostałe koszty utrzymania (pomieszczenia, media, codzienne funkcjonowanie) pokrywane są głównie z darowizn osób prywatnych i wpływów, jakie uzyskujemy jako organizacja pożytku publicznego (1% podatku ofiarodawców). Obecnie wpływy z 1% okazują się niewielkie – od momentu, kiedy pojawiła się możliwość, by pieniądze mogły być kierowane na indywidualne subkonta dzieci lokowane w różnych fundacjach, tam właśnie trafiają  wpłaty ofiarodawców z naszego terenu.
 
Z kolei programy unijne wspierające osoby niepełnosprawne kierowane są raczej na pomoc dorosłym w aktywizowaniu ich do udziału w życiu środowiska, brakuje natomiast takich, które  byłyby pomocne w realizacji programu rehabilitacji dla dzieci.
 
    Z uwagi na fakt, że własnymi siłami stowarzyszenie nasze nie jest w stanie utrzymać systematycznej rehabilitacji ponad 100 powierzonych naszej opiece dzieci z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności oraz zagrożonych niepełnosprawnością, zaś pozostawienie ich bez pomocy to skazanie ich oraz ich rodzin na wszystkie wynikające z pogorszenia funkcjonowania dziecka problemy, wszelką pomoc przyjmujemy z wdzięcznością, każda jej forma daje radość nam i naszym podopiecznym.
 
A marzy nam się zorganizowanie placówki, która mogłaby pełnić rolę dziennego ośrodka opiekuńczo -wychowawczo-edukacyjnego…
 
Corocznie w powiecie limanowskim (dane Szpitala Powiatowego w Limanowej) rodzi się średnio 144 (1 na 11 urodzeń, co stanowi 9%) dzieci z poważniejszą, diagnozowaną zaraz po porodzie, dysfunkcją rozwojową. Dla województwa małopolskiego odsetek dzieci niepełnosprawnych w grupie 0-14 lat wynosi 1,9 (jeden z najniższych w Polsce), aby w kolejnej grupie wiekowej 15-29 lat przejść w jeden z najwyższych w skali kraju – 4,6. Te dane ewidentnie wskazują na brak właściwej opieki nad najmłodszymi i zaniedbania w diagnostyce oraz ochronie zdrowia w okresie dziecięcym, które ostatecznie doprowadzają do niepełnosprawności w późniejszym wieku.
 
Działalność stowarzyszenia jest odpowiedzią na następujące potrzeby generowane przez powyższą sytuację:
 
  1.  Kompleksowaopieka nad dzieckiem niepełnosprawnym (rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, rewalidacja neurologopedyczna, rehabilitacja społeczna)
  2. Wczesna interwencja rehabilitacyjna w stosunku do dzieci w wieku 0-3 lat zagrożonych niepełnosprawnością (dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo–porodowego
  3. Zapewnienie wsparcia psychoemocjonalnego rodzicom i pozostałym członkom rodzin przeżywających sytuację niepełnosprawności bliskiej osoby
  4. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów wynikających z niepełnosprawności (zarówno tych wewnętrznych, związanych z funkcjonowaniem rodziny i osoby niepełnosprawnej, jak i zewnętrznych, wynikających z uwarunkowań środowiskowych
  5. Dostarczanie informacji o przysługujących niepełnosprawnym prawach i pomoc w ich egzekwowaniu
  6. Pomoc w pozyskiwaniu i doborze sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych i przedmiotów użytku codziennego
  7. Tworzenie klimatu do wzajemnej pomocy między rodzinami z podobnymi problemami, ich wzajemnego wspierania i integrowania się.

W podejmowanych działaniach stowarzyszenie nasze, tworzone dla i przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, pozostaje tak naprawdę samo. A przecież te dzieci to obywatele naszego państwa, naszego województwa, naszego powiatu. A mimo to, w trosce o nie – dzieci niczyje.  Dlatego apelujemy do wszystkich, którym los naszych podopiecznych nie jest obojętny –BĄDŹCIE PAŃSTWO Z NAMI !!! Bedziemy wdzieczni za kazdy gest, który pozowli nam uwierzyć, że nie jesteśmy sami w naszych działaniach, który pozwoli nam odczuć, że NASZE DZIECI SĄ WAŻNE.

1%