Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „SZANSA”

logo

Od 1 września 2014 roku przy naszym Stowarzyszeniu działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „SZANSA”, która:

 • udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym specjalistom pracującym z dzieckiem, dorosłym osobom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, związanych z codziennym funkcjonowanie oraz ich opiekunom;
 • udziela innego specjalistycznego wsparcia i pomocy osobom o specyficznych potrzebach wychowawczych, edukacyjnych, egzystencjalnych;
 • prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • udziela specjalistycznego wsparcia, w tym psychologicznego, rodzicom oraz innym osobom związanym z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Jest to placówka ogólnodostępna, z usług której odpłatnie korzystać mogą:

 • dzieci, młodzież i dorośli potrzebujący wsparcia w zakresie działalności Poradni;
 • pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych;
 • rodzice, specjaliści i inne osoby pracujące lub sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami przewlekle chorymi, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub innymi problemami.
jasełka
jasełka 2

Działania naszej Poradni skierowane są do klientów wymagających wspomagania w sferze rozwojowej, edukacyjnej czy psychofizycznej, a w szczególności:

 • z niepełnosprawnością o różnej etiologii;
 • nieprzystosowanych, niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się i zachowaniu;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • szczególnie uzdolnionych;
 • z przewlekłymi chorobami.

Ponadto Poradnia realizuje następujące zadania:

 • prowadzenie terapii i wsparcia dla osób w różnym wieku;
 • udzielanie pomocy w wyborze placówki oświatowej i formy kształcenia osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy wychowawczych;
 • działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, w tym udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzinom i wychowawcom;
 • współpraca z placówkami prowadzącymi działalność oświatowo – wychowawczą;
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia pracującym z osobami o specjalnych potrzebach psychologicznych, edukacyjnych, wychowawczych, egzystencjalnych, itp.;
 • wspomaganie osób z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi oraz zmiana środowiska edukacyjnego.

Zadania te realizowane są głównie przez:

 • opiniowanie;
 • konsultowanie;
 • prowadzenie terapii i wsparcia;
 • doradztwo;
 • mediacje;
 • interwencje w środowisku;
 • działalność profilaktyczną;
 • działalność edukacyjno – informacyjną.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, specjalistyczne wsparcie oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane są w sposób kompleksowy przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Preferujemy holistyczne ujęcie problemu, jego wieloaspektową analizę oraz, jeśli to możliwe, ukazanie kilku dróg rozwiązania w celu wybrania najbardziej optymalnej dla klienta.

GŁÓWNĄ OŚ DZIAŁALNOŚCI PORADNI STANOWI WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

– bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością oraz wsparcie rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje. Podstawowym założeniem tej formy pomocy jest traktowanie rozwoju dziecka jako integralnego i całościowego procesu, warunkowanego przez czynniki wewnętrzne i środowiskowe. Bazą rozwoju jest aktywność, która umożliwia uczenie się – warunek ciągłego rozwoju człowieka. Celem oddziaływań terapeutycznych jest jak najwcześniejsze wykrycie i zniwelowanie bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Podstawowe formy terapii i wsparcia, oferowane przez naszą Poradnię:

DLA DZIECI:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • rehabilitacja ruchowa,
 •  wsparcie psychologiczne,
 • dzieciom wymagającym szczególnego wsparcia i specjalnego podejścia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych oferujemy zajęcia w niewielkich grupach.

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW:

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach instruktażowych,
 • poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze,
 • poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy edukacyjnych i terapeutycznych,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
 •  możliwość uczestnictwa w terapii rodzin.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, stale podnoszących swoje zawodowe kompetencje. Wszyscy specjaliści dostępni są w jednym miejscu, godziny zajęć w miarę możliwości dostosowywane są do predyspozycji percepcyjnych dziecka oraz mobilności rodziców.

trampolina
kulig
1%