PFRON -SZANSA NA ROZWÓJ – SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ

Od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2022

zgodnie z umową zawartą z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski, stowarzyszenie realizuje projekt  „Szansa na rozwój – szansą na niezależność”.

Celem projektu jest wzrost zakresu samodzielności beneficjentów poprzez kompleksową opiekę rehabilitacyjną (zwiększającą ich kompetencje: ruchowe, małej motoryki, koordynacji, naśladownictwa, integracji sensorycznej, komunikacji, samoobsługi, funkcji poznawczych, umiejętności społecznych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami) oraz wsparcie ich rodzin.

Projekt w 95 % kosztów finansowany jest ze środków PFRON, 5 % kosztów stanowią środki własne stowarzyszenia.

Rekrutacja do zadania prowadzona jest  w sposób ciągły do momentu wyczerpania możliwości udziału w projekcie. Założeniem jest jednak, aby pomoc rehabilitacyjną otrzymały wszystkie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które zwrócą się z  prośbą o jej udzielenie.

Do udziału w projekcie osoby kwalifikowane są na podstawie skierowania lekarskiego oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Oddziaływaniem projektu objętych zostanie co najmniej 89 osób z  niepełnosprawnością – głównie dzieci i młodzieży. Beneficjenci projektu mają możność skorzystania z wszystkich prowadzonych form wsparcia, adekwatnie do potrzeb.

Harmonogram realizacji projektu w roku 2021/2022:

  • Usprawnianie sensoryczno-motoryczne – 01.04.2021-31.03.2022
  • Hipoterapia 01.05 – 31.10.2022
  • Terapia logopedyczna – 01.04.2021-31.03.2022
  • Terapia pedagogiczna – 01.04.2021-31.03.2022
  • Terapia zajęciowa – 01.04.2021-31.03.2022
  • Trening funkcjonowania codziennego 01.04.2021-31.03.2022
  • Terapia Biofeedback 01.04.2021 – 31.03.2022
  • Wsparcie psychologiczne – 01.04.2021-31.03.2022
  • Warsztaty psychoedukacyjne dla beneficjentów oraz ich rodziców/opiekunów – 09.2021
  • Wspomaganie interesów osób z niepełnosprawnością – 01.04.2021-31.03.2022
  • Dogoterapia– 01.04.2021-31.03.2021
  • Ogólnorozwojowe usprawnianie fizyczne–  01.04.2021-31.03.2022
  • Felinoterapia–  01.04.2021-31.03.2022
  • Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne–  01.04.2021-31.03.2022

Sprawozdanie można przeczytać tutaj.