rehabilitacja tymbark

Od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2022, zgodnie z umową zawartą z  Narodowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski, stowarzyszenie realizuje projekt  "Szansa na rozwój – szansą na niezależność".

Celem projektu jest wzrost zakresu samodzielności beneficjentów poprzez kompleksową opiekę rehabilitacyjną (zwiększającą ich kompetencje: ruchowe, małej motoryki, koordynacji, naśladownictwa, integracji sensorycznej, komunikacji, samoobsługi, funkcji poznawczych, umiejętności społecznych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami) oraz wsparcie ich rodzin.

Projekt w 94,70 % kosztów finansowany jest ze środków PFRON, 5.30 % kosztów stanowią środki własne stowarzyszenia.

Rekrutacja do zadania prowadzona jest  w sposób ciągły do momentu wyczerpania możliwości udziału w projekcie. Założeniem jest jednak, aby pomoc rehabilitacyjną otrzymały wszystkie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które zwrócą się z  prośbą o jej udzielenie.

Do udziału w projekcie osoby kwalifikowane są na podstawie skierowania lekarskiego oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Oddziaływaniem projektu objętych zostanie co najmniej 89 osób z  niepełnosprawnością – głównie dzieci i młodzieży.Beneficjenci projektu mają możność skorzystania z wszystkich prowadzonych form wsparcia, adekwatnie do potrzeb.

 

Harmonogram realizacji projektu w roku 2019/2020:

 1. Usprawnianie sensoryczno-motoryczne – 01.04.2019-31.03.2020
 2. Hipoterapia 01.06 – 31.10.2019
 3. Terapia neurologopedyczna – 01.04.2019-31.03.2020
 4. Terapia pedagogiczna – 01.04.2018-31.03.2019
 5. Terapia zajęciowa – 01.04.2019-31.03.2020
 6. Trening funkcjonowania codziennego 01.04.2019-31.03.2020
 7. Terapia Biofeedback 01.04.2019 - 31.03.2020
 8. Wsparcie psychologiczne – 01.04.2019-31.03.2020
 9. Warsztaty psychoedukacyjne dla beneficjentów oraz ich rodziców/opiekunów – 10.2019
 10. Wspomaganie interesów osób z niepełnosprawnością – 01.04.2019-31.03.2020
 11. Dogoterapia– 01.04.2019-31.03.2020
 12. Ogólnorozwojowe usprawnianie fizyczne–  01.04.2019-31.03.2020
 13. Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne–  01.04.2019-31.03.2020copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 3 | wizyt: 710081