rehabilitacja tymbark

jesteś w Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

 Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:
·       do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia,
·       do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
UWAGA !
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.
Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki
Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:
Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.
Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia),  przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.
Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).
Data dodania:
02.09.2013

 


Data publikacji: 2013-10-01 Autor: stow
copyright ©
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "PRZYSTAŃ" im. Jana Pawła II w Tymbarku
online: 3 | wizyt: 674932